k8
123b
123b
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00130 ngày (26.00%) 149 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
01114 ngày (22.80%) 133 lần (1.17%) 4.39 ngày về 1 lần
02133 ngày (26.60%) 149 lần (1.12%) 3.76 ngày về 1 lần
03119 ngày (23.80%) 138 lần (1.16%) 4.20 ngày về 1 lần
04116 ngày (23.20%) 126 lần (1.09%) 4.31 ngày về 1 lần
05133 ngày (26.60%) 148 lần (1.11%) 3.76 ngày về 1 lần
06114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
07124 ngày (24.80%) 144 lần (1.16%) 4.03 ngày về 1 lần
08117 ngày (23.40%) 131 lần (1.12%) 4.27 ngày về 1 lần
09117 ngày (23.40%) 127 lần (1.09%) 4.27 ngày về 1 lần
10113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
11124 ngày (24.80%) 141 lần (1.14%) 4.03 ngày về 1 lần
12133 ngày (26.60%) 151 lần (1.14%) 3.76 ngày về 1 lần
13112 ngày (22.40%) 129 lần (1.15%) 4.46 ngày về 1 lần
14113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
15103 ngày (20.60%) 120 lần (1.17%) 4.85 ngày về 1 lần
16104 ngày (20.80%) 119 lần (1.14%) 4.81 ngày về 1 lần
17111 ngày (22.20%) 124 lần (1.12%) 4.50 ngày về 1 lần
18103 ngày (20.60%) 122 lần (1.18%) 4.85 ngày về 1 lần
19131 ngày (26.20%) 151 lần (1.15%) 3.82 ngày về 1 lần
20114 ngày (22.80%) 133 lần (1.17%) 4.39 ngày về 1 lần
21126 ngày (25.20%) 145 lần (1.15%) 3.97 ngày về 1 lần
22117 ngày (23.40%) 135 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
23137 ngày (27.40%) 153 lần (1.12%) 3.65 ngày về 1 lần
24120 ngày (24.00%) 131 lần (1.09%) 4.17 ngày về 1 lần
25117 ngày (23.40%) 129 lần (1.10%) 4.27 ngày về 1 lần
26107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
2798 ngày (19.60%) 109 lần (1.11%) 5.10 ngày về 1 lần
28118 ngày (23.60%) 136 lần (1.15%) 4.24 ngày về 1 lần
29114 ngày (22.80%) 125 lần (1.10%) 4.39 ngày về 1 lần
30120 ngày (24.00%) 144 lần (1.20%) 4.17 ngày về 1 lần
31109 ngày (21.80%) 117 lần (1.07%) 4.59 ngày về 1 lần
32104 ngày (20.80%) 116 lần (1.12%) 4.81 ngày về 1 lần
33122 ngày (24.40%) 143 lần (1.17%) 4.10 ngày về 1 lần
34115 ngày (23.00%) 129 lần (1.12%) 4.35 ngày về 1 lần
35127 ngày (25.40%) 137 lần (1.08%) 3.94 ngày về 1 lần
36121 ngày (24.20%) 138 lần (1.14%) 4.13 ngày về 1 lần
37115 ngày (23.00%) 132 lần (1.15%) 4.35 ngày về 1 lần
38124 ngày (24.80%) 141 lần (1.14%) 4.03 ngày về 1 lần
39124 ngày (24.80%) 140 lần (1.13%) 4.03 ngày về 1 lần
40121 ngày (24.20%) 142 lần (1.17%) 4.13 ngày về 1 lần
41121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
42125 ngày (25.00%) 149 lần (1.19%) 4.00 ngày về 1 lần
43117 ngày (23.40%) 135 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
44113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
45108 ngày (21.60%) 122 lần (1.13%) 4.63 ngày về 1 lần
46105 ngày (21.00%) 113 lần (1.08%) 4.76 ngày về 1 lần
47106 ngày (21.20%) 130 lần (1.23%) 4.72 ngày về 1 lần
48137 ngày (27.40%) 147 lần (1.07%) 3.65 ngày về 1 lần
49120 ngày (24.00%) 146 lần (1.22%) 4.17 ngày về 1 lần
50110 ngày (22.00%) 124 lần (1.13%) 4.55 ngày về 1 lần
51123 ngày (24.60%) 137 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
52117 ngày (23.40%) 137 lần (1.17%) 4.27 ngày về 1 lần
53114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
54129 ngày (25.80%) 144 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
55114 ngày (22.80%) 131 lần (1.15%) 4.39 ngày về 1 lần
56114 ngày (22.80%) 128 lần (1.12%) 4.39 ngày về 1 lần
57121 ngày (24.20%) 140 lần (1.16%) 4.13 ngày về 1 lần
58130 ngày (26.00%) 146 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
59136 ngày (27.20%) 156 lần (1.15%) 3.68 ngày về 1 lần
60105 ngày (21.00%) 117 lần (1.11%) 4.76 ngày về 1 lần
61121 ngày (24.20%) 143 lần (1.18%) 4.13 ngày về 1 lần
62110 ngày (22.00%) 122 lần (1.11%) 4.55 ngày về 1 lần
63122 ngày (24.40%) 139 lần (1.14%) 4.10 ngày về 1 lần
64124 ngày (24.80%) 143 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
65106 ngày (21.20%) 117 lần (1.10%) 4.72 ngày về 1 lần
6699 ngày (19.80%) 110 lần (1.11%) 5.05 ngày về 1 lần
67113 ngày (22.60%) 122 lần (1.08%) 4.42 ngày về 1 lần
68140 ngày (28.00%) 166 lần (1.19%) 3.57 ngày về 1 lần
69100 ngày (20.00%) 113 lần (1.13%) 5.00 ngày về 1 lần
70115 ngày (23.00%) 125 lần (1.09%) 4.35 ngày về 1 lần
71114 ngày (22.80%) 132 lần (1.16%) 4.39 ngày về 1 lần
72111 ngày (22.20%) 126 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
73108 ngày (21.60%) 124 lần (1.15%) 4.63 ngày về 1 lần
74126 ngày (25.20%) 141 lần (1.12%) 3.97 ngày về 1 lần
75122 ngày (24.40%) 141 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
76134 ngày (26.80%) 142 lần (1.06%) 3.73 ngày về 1 lần
77113 ngày (22.60%) 129 lần (1.14%) 4.42 ngày về 1 lần
78139 ngày (27.80%) 157 lần (1.13%) 3.60 ngày về 1 lần
79120 ngày (24.00%) 140 lần (1.17%) 4.17 ngày về 1 lần
80120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
81132 ngày (26.40%) 144 lần (1.09%) 3.79 ngày về 1 lần
82116 ngày (23.20%) 135 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
83123 ngày (24.60%) 138 lần (1.12%) 4.07 ngày về 1 lần
84138 ngày (27.60%) 152 lần (1.10%) 3.62 ngày về 1 lần
85114 ngày (22.80%) 122 lần (1.07%) 4.39 ngày về 1 lần
86120 ngày (24.00%) 134 lần (1.12%) 4.17 ngày về 1 lần
87122 ngày (24.40%) 136 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
88133 ngày (26.60%) 151 lần (1.14%) 3.76 ngày về 1 lần
89117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
90116 ngày (23.20%) 131 lần (1.13%) 4.31 ngày về 1 lần
91113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
92126 ngày (25.20%) 151 lần (1.20%) 3.97 ngày về 1 lần
93142 ngày (28.40%) 167 lần (1.18%) 3.52 ngày về 1 lần
94130 ngày (26.00%) 148 lần (1.14%) 3.85 ngày về 1 lần
95128 ngày (25.60%) 141 lần (1.10%) 3.91 ngày về 1 lần
96112 ngày (22.40%) 130 lần (1.16%) 4.46 ngày về 1 lần
97125 ngày (25.00%) 141 lần (1.13%) 4.00 ngày về 1 lần
98119 ngày (23.80%) 143 lần (1.20%) 4.20 ngày về 1 lần
99110 ngày (22.00%) 126 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần