Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00132 ngày (26.40%) 148 lần (1.12%) 3.79 ngày về 1 lần
01111 ngày (22.20%) 125 lần (1.13%) 4.50 ngày về 1 lần
02135 ngày (27.00%) 150 lần (1.11%) 3.70 ngày về 1 lần
03123 ngày (24.60%) 139 lần (1.13%) 4.07 ngày về 1 lần
04105 ngày (21.00%) 119 lần (1.13%) 4.76 ngày về 1 lần
05137 ngày (27.40%) 150 lần (1.09%) 3.65 ngày về 1 lần
06111 ngày (22.20%) 124 lần (1.12%) 4.50 ngày về 1 lần
07128 ngày (25.60%) 144 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
08109 ngày (21.80%) 119 lần (1.09%) 4.59 ngày về 1 lần
09114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
10111 ngày (22.20%) 128 lần (1.15%) 4.50 ngày về 1 lần
11118 ngày (23.60%) 131 lần (1.11%) 4.24 ngày về 1 lần
12128 ngày (25.60%) 144 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
13115 ngày (23.00%) 131 lần (1.14%) 4.35 ngày về 1 lần
14124 ngày (24.80%) 136 lần (1.10%) 4.03 ngày về 1 lần
15118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
16110 ngày (22.00%) 120 lần (1.09%) 4.55 ngày về 1 lần
17101 ngày (20.20%) 118 lần (1.17%) 4.95 ngày về 1 lần
18111 ngày (22.20%) 130 lần (1.17%) 4.50 ngày về 1 lần
19120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
20124 ngày (24.80%) 141 lần (1.14%) 4.03 ngày về 1 lần
21124 ngày (24.80%) 142 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
22114 ngày (22.80%) 135 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
23124 ngày (24.80%) 140 lần (1.13%) 4.03 ngày về 1 lần
24129 ngày (25.80%) 140 lần (1.09%) 3.88 ngày về 1 lần
25123 ngày (24.60%) 134 lần (1.09%) 4.07 ngày về 1 lần
26115 ngày (23.00%) 137 lần (1.19%) 4.35 ngày về 1 lần
27117 ngày (23.40%) 133 lần (1.14%) 4.27 ngày về 1 lần
28111 ngày (22.20%) 125 lần (1.13%) 4.50 ngày về 1 lần
29113 ngày (22.60%) 122 lần (1.08%) 4.42 ngày về 1 lần
30126 ngày (25.20%) 150 lần (1.19%) 3.97 ngày về 1 lần
3199 ngày (19.80%) 114 lần (1.15%) 5.05 ngày về 1 lần
32122 ngày (24.40%) 145 lần (1.19%) 4.10 ngày về 1 lần
33109 ngày (21.80%) 130 lần (1.19%) 4.59 ngày về 1 lần
34116 ngày (23.20%) 133 lần (1.15%) 4.31 ngày về 1 lần
35127 ngày (25.40%) 134 lần (1.06%) 3.94 ngày về 1 lần
36125 ngày (25.00%) 137 lần (1.10%) 4.00 ngày về 1 lần
37106 ngày (21.20%) 123 lần (1.16%) 4.72 ngày về 1 lần
38110 ngày (22.00%) 124 lần (1.13%) 4.55 ngày về 1 lần
39129 ngày (25.80%) 142 lần (1.10%) 3.88 ngày về 1 lần
40114 ngày (22.80%) 127 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
41110 ngày (22.00%) 127 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
42118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
43128 ngày (25.60%) 150 lần (1.17%) 3.91 ngày về 1 lần
44116 ngày (23.20%) 136 lần (1.17%) 4.31 ngày về 1 lần
45105 ngày (21.00%) 117 lần (1.11%) 4.76 ngày về 1 lần
46102 ngày (20.40%) 109 lần (1.07%) 4.90 ngày về 1 lần
47117 ngày (23.40%) 140 lần (1.20%) 4.27 ngày về 1 lần
48130 ngày (26.00%) 142 lần (1.09%) 3.85 ngày về 1 lần
49139 ngày (27.80%) 165 lần (1.19%) 3.60 ngày về 1 lần
50122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
51118 ngày (23.60%) 132 lần (1.12%) 4.24 ngày về 1 lần
52132 ngày (26.40%) 149 lần (1.13%) 3.79 ngày về 1 lần
53104 ngày (20.80%) 123 lần (1.18%) 4.81 ngày về 1 lần
54129 ngày (25.80%) 150 lần (1.16%) 3.88 ngày về 1 lần
55105 ngày (21.00%) 116 lần (1.10%) 4.76 ngày về 1 lần
56123 ngày (24.60%) 136 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
57127 ngày (25.40%) 142 lần (1.12%) 3.94 ngày về 1 lần
58137 ngày (27.40%) 155 lần (1.13%) 3.65 ngày về 1 lần
59138 ngày (27.60%) 158 lần (1.14%) 3.62 ngày về 1 lần
60103 ngày (20.60%) 114 lần (1.11%) 4.85 ngày về 1 lần
61106 ngày (21.20%) 116 lần (1.09%) 4.72 ngày về 1 lần
62123 ngày (24.60%) 137 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
63123 ngày (24.60%) 138 lần (1.12%) 4.07 ngày về 1 lần
64124 ngày (24.80%) 142 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
65122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
66105 ngày (21.00%) 118 lần (1.12%) 4.76 ngày về 1 lần
67115 ngày (23.00%) 121 lần (1.05%) 4.35 ngày về 1 lần
68153 ngày (30.60%) 183 lần (1.20%) 3.27 ngày về 1 lần
69103 ngày (20.60%) 120 lần (1.17%) 4.85 ngày về 1 lần
70121 ngày (24.20%) 130 lần (1.07%) 4.13 ngày về 1 lần
71118 ngày (23.60%) 133 lần (1.13%) 4.24 ngày về 1 lần
72122 ngày (24.40%) 134 lần (1.10%) 4.10 ngày về 1 lần
73121 ngày (24.20%) 134 lần (1.11%) 4.13 ngày về 1 lần
74118 ngày (23.60%) 127 lần (1.08%) 4.24 ngày về 1 lần
75134 ngày (26.80%) 148 lần (1.10%) 3.73 ngày về 1 lần
76133 ngày (26.60%) 145 lần (1.09%) 3.76 ngày về 1 lần
77118 ngày (23.60%) 137 lần (1.16%) 4.24 ngày về 1 lần
78132 ngày (26.40%) 154 lần (1.17%) 3.79 ngày về 1 lần
79107 ngày (21.40%) 124 lần (1.16%) 4.67 ngày về 1 lần
80114 ngày (22.80%) 126 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
81133 ngày (26.60%) 145 lần (1.09%) 3.76 ngày về 1 lần
82113 ngày (22.60%) 126 lần (1.12%) 4.42 ngày về 1 lần
83118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
84137 ngày (27.40%) 153 lần (1.12%) 3.65 ngày về 1 lần
85121 ngày (24.20%) 126 lần (1.04%) 4.13 ngày về 1 lần
86134 ngày (26.80%) 150 lần (1.12%) 3.73 ngày về 1 lần
87112 ngày (22.40%) 129 lần (1.15%) 4.46 ngày về 1 lần
88115 ngày (23.00%) 131 lần (1.14%) 4.35 ngày về 1 lần
89122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
90118 ngày (23.60%) 127 lần (1.08%) 4.24 ngày về 1 lần
91107 ngày (21.40%) 119 lần (1.11%) 4.67 ngày về 1 lần
92132 ngày (26.40%) 157 lần (1.19%) 3.79 ngày về 1 lần
93136 ngày (27.20%) 157 lần (1.15%) 3.68 ngày về 1 lần
94131 ngày (26.20%) 145 lần (1.11%) 3.82 ngày về 1 lần
95109 ngày (21.80%) 118 lần (1.08%) 4.59 ngày về 1 lần
96128 ngày (25.60%) 147 lần (1.15%) 3.91 ngày về 1 lần
97117 ngày (23.40%) 135 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
98105 ngày (21.00%) 121 lần (1.15%) 4.76 ngày về 1 lần
99116 ngày (23.20%) 136 lần (1.17%) 4.31 ngày về 1 lần