nhà cái FCB8
nhà cái FCB8
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00122 ngày (24.40%) 135 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
01115 ngày (23.00%) 135 lần (1.17%) 4.35 ngày về 1 lần
02137 ngày (27.40%) 152 lần (1.11%) 3.65 ngày về 1 lần
03113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
04128 ngày (25.60%) 141 lần (1.10%) 3.91 ngày về 1 lần
05122 ngày (24.40%) 141 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
06123 ngày (24.60%) 136 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
07117 ngày (23.40%) 138 lần (1.18%) 4.27 ngày về 1 lần
08125 ngày (25.00%) 141 lần (1.13%) 4.00 ngày về 1 lần
09123 ngày (24.60%) 134 lần (1.09%) 4.07 ngày về 1 lần
10115 ngày (23.00%) 130 lần (1.13%) 4.35 ngày về 1 lần
11132 ngày (26.40%) 151 lần (1.14%) 3.79 ngày về 1 lần
12132 ngày (26.40%) 153 lần (1.16%) 3.79 ngày về 1 lần
13122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
14119 ngày (23.80%) 140 lần (1.18%) 4.20 ngày về 1 lần
15100 ngày (20.00%) 119 lần (1.19%) 5.00 ngày về 1 lần
16115 ngày (23.00%) 134 lần (1.17%) 4.35 ngày về 1 lần
17114 ngày (22.80%) 125 lần (1.10%) 4.39 ngày về 1 lần
18101 ngày (20.20%) 122 lần (1.21%) 4.95 ngày về 1 lần
19127 ngày (25.40%) 145 lần (1.14%) 3.94 ngày về 1 lần
20115 ngày (23.00%) 128 lần (1.11%) 4.35 ngày về 1 lần
21122 ngày (24.40%) 144 lần (1.18%) 4.10 ngày về 1 lần
22107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
23125 ngày (25.00%) 138 lần (1.10%) 4.00 ngày về 1 lần
24119 ngày (23.80%) 133 lần (1.12%) 4.20 ngày về 1 lần
25122 ngày (24.40%) 135 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
26114 ngày (22.80%) 135 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
27106 ngày (21.20%) 120 lần (1.13%) 4.72 ngày về 1 lần
28116 ngày (23.20%) 131 lần (1.13%) 4.31 ngày về 1 lần
29109 ngày (21.80%) 124 lần (1.14%) 4.59 ngày về 1 lần
30115 ngày (23.00%) 133 lần (1.16%) 4.35 ngày về 1 lần
31109 ngày (21.80%) 117 lần (1.07%) 4.59 ngày về 1 lần
32101 ngày (20.20%) 112 lần (1.11%) 4.95 ngày về 1 lần
33117 ngày (23.40%) 134 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
34111 ngày (22.20%) 125 lần (1.13%) 4.50 ngày về 1 lần
35129 ngày (25.80%) 141 lần (1.09%) 3.88 ngày về 1 lần
36119 ngày (23.80%) 136 lần (1.14%) 4.20 ngày về 1 lần
37114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
38130 ngày (26.00%) 149 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
39112 ngày (22.40%) 129 lần (1.15%) 4.46 ngày về 1 lần
40119 ngày (23.80%) 140 lần (1.18%) 4.20 ngày về 1 lần
41126 ngày (25.20%) 142 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
42133 ngày (26.60%) 151 lần (1.14%) 3.76 ngày về 1 lần
43113 ngày (22.60%) 131 lần (1.16%) 4.42 ngày về 1 lần
44105 ngày (21.00%) 116 lần (1.10%) 4.76 ngày về 1 lần
45104 ngày (20.80%) 118 lần (1.13%) 4.81 ngày về 1 lần
46109 ngày (21.80%) 117 lần (1.07%) 4.59 ngày về 1 lần
47110 ngày (22.00%) 135 lần (1.23%) 4.55 ngày về 1 lần
48148 ngày (29.60%) 168 lần (1.14%) 3.38 ngày về 1 lần
49128 ngày (25.60%) 158 lần (1.23%) 3.91 ngày về 1 lần
50102 ngày (20.40%) 114 lần (1.12%) 4.90 ngày về 1 lần
51116 ngày (23.20%) 128 lần (1.10%) 4.31 ngày về 1 lần
52100 ngày (20.00%) 116 lần (1.16%) 5.00 ngày về 1 lần
53107 ngày (21.40%) 123 lần (1.15%) 4.67 ngày về 1 lần
54127 ngày (25.40%) 141 lần (1.11%) 3.94 ngày về 1 lần
55110 ngày (22.00%) 126 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
56110 ngày (22.00%) 122 lần (1.11%) 4.55 ngày về 1 lần
57121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
58124 ngày (24.80%) 140 lần (1.13%) 4.03 ngày về 1 lần
59128 ngày (25.60%) 142 lần (1.11%) 3.91 ngày về 1 lần
60112 ngày (22.40%) 124 lần (1.11%) 4.46 ngày về 1 lần
61123 ngày (24.60%) 147 lần (1.20%) 4.07 ngày về 1 lần
62114 ngày (22.80%) 131 lần (1.15%) 4.39 ngày về 1 lần
63122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
64129 ngày (25.80%) 148 lần (1.15%) 3.88 ngày về 1 lần
65104 ngày (20.80%) 111 lần (1.07%) 4.81 ngày về 1 lần
6698 ngày (19.60%) 107 lần (1.09%) 5.10 ngày về 1 lần
67108 ngày (21.60%) 120 lần (1.11%) 4.63 ngày về 1 lần
68135 ngày (27.00%) 159 lần (1.18%) 3.70 ngày về 1 lần
69102 ngày (20.40%) 120 lần (1.18%) 4.90 ngày về 1 lần
70122 ngày (24.40%) 136 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
71126 ngày (25.20%) 148 lần (1.17%) 3.97 ngày về 1 lần
72107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
7399 ngày (19.80%) 115 lần (1.16%) 5.05 ngày về 1 lần
74123 ngày (24.60%) 137 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
75114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
76134 ngày (26.80%) 143 lần (1.07%) 3.73 ngày về 1 lần
77116 ngày (23.20%) 131 lần (1.13%) 4.31 ngày về 1 lần
78130 ngày (26.00%) 146 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
79123 ngày (24.60%) 149 lần (1.21%) 4.07 ngày về 1 lần
80127 ngày (25.40%) 143 lần (1.13%) 3.94 ngày về 1 lần
81133 ngày (26.60%) 151 lần (1.14%) 3.76 ngày về 1 lần
82106 ngày (21.20%) 122 lần (1.15%) 4.72 ngày về 1 lần
83121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
84136 ngày (27.20%) 151 lần (1.11%) 3.68 ngày về 1 lần
85120 ngày (24.00%) 134 lần (1.12%) 4.17 ngày về 1 lần
86120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
87134 ngày (26.80%) 149 lần (1.11%) 3.73 ngày về 1 lần
88139 ngày (27.80%) 158 lần (1.14%) 3.60 ngày về 1 lần
89118 ngày (23.60%) 133 lần (1.13%) 4.24 ngày về 1 lần
90117 ngày (23.40%) 134 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
91115 ngày (23.00%) 128 lần (1.11%) 4.35 ngày về 1 lần
92129 ngày (25.80%) 150 lần (1.16%) 3.88 ngày về 1 lần
93130 ngày (26.00%) 151 lần (1.16%) 3.85 ngày về 1 lần
94130 ngày (26.00%) 150 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
95132 ngày (26.40%) 149 lần (1.13%) 3.79 ngày về 1 lần
96114 ngày (22.80%) 134 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
97130 ngày (26.00%) 153 lần (1.18%) 3.85 ngày về 1 lần
98118 ngày (23.60%) 140 lần (1.19%) 4.24 ngày về 1 lần
99109 ngày (21.80%) 120 lần (1.10%) 4.59 ngày về 1 lần