Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00131 ngày (26.20%) 150 lần (1.15%) 3.82 ngày về 1 lần
01111 ngày (22.20%) 124 lần (1.12%) 4.50 ngày về 1 lần
02138 ngày (27.60%) 155 lần (1.12%) 3.62 ngày về 1 lần
03120 ngày (24.00%) 138 lần (1.15%) 4.17 ngày về 1 lần
04113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
05129 ngày (25.80%) 145 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
06109 ngày (21.80%) 124 lần (1.14%) 4.59 ngày về 1 lần
07124 ngày (24.80%) 143 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
08119 ngày (23.80%) 132 lần (1.11%) 4.20 ngày về 1 lần
09116 ngày (23.20%) 130 lần (1.12%) 4.31 ngày về 1 lần
10119 ngày (23.80%) 133 lần (1.12%) 4.20 ngày về 1 lần
11113 ngày (22.60%) 129 lần (1.14%) 4.42 ngày về 1 lần
12130 ngày (26.00%) 147 lần (1.13%) 3.85 ngày về 1 lần
13114 ngày (22.80%) 133 lần (1.17%) 4.39 ngày về 1 lần
14118 ngày (23.60%) 132 lần (1.12%) 4.24 ngày về 1 lần
15111 ngày (22.20%) 128 lần (1.15%) 4.50 ngày về 1 lần
16108 ngày (21.60%) 121 lần (1.12%) 4.63 ngày về 1 lần
17110 ngày (22.00%) 126 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
18108 ngày (21.60%) 126 lần (1.17%) 4.63 ngày về 1 lần
19127 ngày (25.40%) 147 lần (1.16%) 3.94 ngày về 1 lần
20127 ngày (25.40%) 145 lần (1.14%) 3.94 ngày về 1 lần
21121 ngày (24.20%) 139 lần (1.15%) 4.13 ngày về 1 lần
22120 ngày (24.00%) 140 lần (1.17%) 4.17 ngày về 1 lần
23127 ngày (25.40%) 141 lần (1.11%) 3.94 ngày về 1 lần
24127 ngày (25.40%) 139 lần (1.09%) 3.94 ngày về 1 lần
25115 ngày (23.00%) 128 lần (1.11%) 4.35 ngày về 1 lần
26112 ngày (22.40%) 131 lần (1.17%) 4.46 ngày về 1 lần
27106 ngày (21.20%) 118 lần (1.11%) 4.72 ngày về 1 lần
28118 ngày (23.60%) 136 lần (1.15%) 4.24 ngày về 1 lần
29110 ngày (22.00%) 117 lần (1.06%) 4.55 ngày về 1 lần
30122 ngày (24.40%) 147 lần (1.20%) 4.10 ngày về 1 lần
31108 ngày (21.60%) 120 lần (1.11%) 4.63 ngày về 1 lần
32111 ngày (22.20%) 127 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
33118 ngày (23.60%) 140 lần (1.19%) 4.24 ngày về 1 lần
34118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
35122 ngày (24.40%) 129 lần (1.06%) 4.10 ngày về 1 lần
36126 ngày (25.20%) 141 lần (1.12%) 3.97 ngày về 1 lần
37110 ngày (22.00%) 126 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
38120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
39128 ngày (25.60%) 141 lần (1.10%) 3.91 ngày về 1 lần
40119 ngày (23.80%) 137 lần (1.15%) 4.20 ngày về 1 lần
41115 ngày (23.00%) 131 lần (1.14%) 4.35 ngày về 1 lần
42128 ngày (25.60%) 148 lần (1.16%) 3.91 ngày về 1 lần
43123 ngày (24.60%) 146 lần (1.19%) 4.07 ngày về 1 lần
44113 ngày (22.60%) 131 lần (1.16%) 4.42 ngày về 1 lần
45104 ngày (20.80%) 116 lần (1.12%) 4.81 ngày về 1 lần
46114 ngày (22.80%) 123 lần (1.08%) 4.39 ngày về 1 lần
47111 ngày (22.20%) 134 lần (1.21%) 4.50 ngày về 1 lần
48128 ngày (25.60%) 135 lần (1.05%) 3.91 ngày về 1 lần
49127 ngày (25.40%) 153 lần (1.20%) 3.94 ngày về 1 lần
50114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
51128 ngày (25.60%) 147 lần (1.15%) 3.91 ngày về 1 lần
52125 ngày (25.00%) 143 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
53106 ngày (21.20%) 121 lần (1.14%) 4.72 ngày về 1 lần
54126 ngày (25.20%) 143 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
55108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
56110 ngày (22.00%) 123 lần (1.12%) 4.55 ngày về 1 lần
57116 ngày (23.20%) 133 lần (1.15%) 4.31 ngày về 1 lần
58130 ngày (26.00%) 145 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
59133 ngày (26.60%) 154 lần (1.16%) 3.76 ngày về 1 lần
60107 ngày (21.40%) 118 lần (1.10%) 4.67 ngày về 1 lần
61111 ngày (22.20%) 129 lần (1.16%) 4.50 ngày về 1 lần
62116 ngày (23.20%) 129 lần (1.11%) 4.31 ngày về 1 lần
63131 ngày (26.20%) 150 lần (1.15%) 3.82 ngày về 1 lần
64129 ngày (25.80%) 148 lần (1.15%) 3.88 ngày về 1 lần
65113 ngày (22.60%) 127 lần (1.12%) 4.42 ngày về 1 lần
66102 ngày (20.40%) 112 lần (1.10%) 4.90 ngày về 1 lần
67110 ngày (22.00%) 116 lần (1.05%) 4.55 ngày về 1 lần
68142 ngày (28.40%) 169 lần (1.19%) 3.52 ngày về 1 lần
6993 ngày (18.60%) 107 lần (1.15%) 5.38 ngày về 1 lần
70113 ngày (22.60%) 122 lần (1.08%) 4.42 ngày về 1 lần
71117 ngày (23.40%) 134 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
72118 ngày (23.60%) 132 lần (1.12%) 4.24 ngày về 1 lần
73117 ngày (23.40%) 131 lần (1.12%) 4.27 ngày về 1 lần
74123 ngày (24.60%) 137 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
75118 ngày (23.60%) 136 lần (1.15%) 4.24 ngày về 1 lần
76134 ngày (26.80%) 143 lần (1.07%) 3.73 ngày về 1 lần
77123 ngày (24.60%) 142 lần (1.15%) 4.07 ngày về 1 lần
78134 ngày (26.80%) 157 lần (1.17%) 3.73 ngày về 1 lần
79111 ngày (22.20%) 131 lần (1.18%) 4.50 ngày về 1 lần
80119 ngày (23.80%) 135 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
81132 ngày (26.40%) 143 lần (1.08%) 3.79 ngày về 1 lần
82117 ngày (23.40%) 136 lần (1.16%) 4.27 ngày về 1 lần
83123 ngày (24.60%) 134 lần (1.09%) 4.07 ngày về 1 lần
84137 ngày (27.40%) 152 lần (1.11%) 3.65 ngày về 1 lần
85114 ngày (22.80%) 120 lần (1.05%) 4.39 ngày về 1 lần
86118 ngày (23.60%) 129 lần (1.09%) 4.24 ngày về 1 lần
87123 ngày (24.60%) 141 lần (1.15%) 4.07 ngày về 1 lần
88122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
89118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
90117 ngày (23.40%) 128 lần (1.09%) 4.27 ngày về 1 lần
91107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
92125 ngày (25.00%) 150 lần (1.20%) 4.00 ngày về 1 lần
93138 ngày (27.60%) 162 lần (1.17%) 3.62 ngày về 1 lần
94134 ngày (26.80%) 153 lần (1.14%) 3.73 ngày về 1 lần
95122 ngày (24.40%) 136 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
96113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
97120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
98116 ngày (23.20%) 139 lần (1.20%) 4.31 ngày về 1 lần
99115 ngày (23.00%) 133 lần (1.16%) 4.35 ngày về 1 lần