nhà cái qh88
nhà cái FCB8
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00115 ngày (23.00%) 124 lần (1.08%) 4.35 ngày về 1 lần
01107 ngày (21.40%) 127 lần (1.19%) 4.67 ngày về 1 lần
02139 ngày (27.80%) 153 lần (1.10%) 3.60 ngày về 1 lần
03116 ngày (23.20%) 132 lần (1.14%) 4.31 ngày về 1 lần
04129 ngày (25.80%) 142 lần (1.10%) 3.88 ngày về 1 lần
05114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
06132 ngày (26.40%) 143 lần (1.08%) 3.79 ngày về 1 lần
07114 ngày (22.80%) 136 lần (1.19%) 4.39 ngày về 1 lần
08134 ngày (26.80%) 159 lần (1.19%) 3.73 ngày về 1 lần
09122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
10128 ngày (25.60%) 147 lần (1.15%) 3.91 ngày về 1 lần
11138 ngày (27.60%) 158 lần (1.14%) 3.62 ngày về 1 lần
12120 ngày (24.00%) 136 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
13129 ngày (25.80%) 145 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
14119 ngày (23.80%) 145 lần (1.22%) 4.20 ngày về 1 lần
15114 ngày (22.80%) 130 lần (1.14%) 4.39 ngày về 1 lần
16119 ngày (23.80%) 146 lần (1.23%) 4.20 ngày về 1 lần
17121 ngày (24.20%) 135 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
18119 ngày (23.80%) 139 lần (1.17%) 4.20 ngày về 1 lần
19123 ngày (24.60%) 137 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
20106 ngày (21.20%) 123 lần (1.16%) 4.72 ngày về 1 lần
21122 ngày (24.40%) 145 lần (1.19%) 4.10 ngày về 1 lần
22120 ngày (24.00%) 137 lần (1.14%) 4.17 ngày về 1 lần
23115 ngày (23.00%) 123 lần (1.07%) 4.35 ngày về 1 lần
24106 ngày (21.20%) 121 lần (1.14%) 4.72 ngày về 1 lần
25118 ngày (23.60%) 129 lần (1.09%) 4.24 ngày về 1 lần
26111 ngày (22.20%) 127 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
27101 ngày (20.20%) 111 lần (1.10%) 4.95 ngày về 1 lần
28109 ngày (21.80%) 125 lần (1.15%) 4.59 ngày về 1 lần
29113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
30109 ngày (21.80%) 123 lần (1.13%) 4.59 ngày về 1 lần
31115 ngày (23.00%) 131 lần (1.14%) 4.35 ngày về 1 lần
32113 ngày (22.60%) 123 lần (1.09%) 4.42 ngày về 1 lần
33132 ngày (26.40%) 150 lần (1.14%) 3.79 ngày về 1 lần
34104 ngày (20.80%) 115 lần (1.11%) 4.81 ngày về 1 lần
35122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
36127 ngày (25.40%) 145 lần (1.14%) 3.94 ngày về 1 lần
37122 ngày (24.40%) 135 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
38135 ngày (27.00%) 158 lần (1.17%) 3.70 ngày về 1 lần
39122 ngày (24.40%) 141 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
40115 ngày (23.00%) 135 lần (1.17%) 4.35 ngày về 1 lần
41129 ngày (25.80%) 152 lần (1.18%) 3.88 ngày về 1 lần
42136 ngày (27.20%) 152 lần (1.12%) 3.68 ngày về 1 lần
43119 ngày (23.80%) 137 lần (1.15%) 4.20 ngày về 1 lần
44106 ngày (21.20%) 124 lần (1.17%) 4.72 ngày về 1 lần
45112 ngày (22.40%) 134 lần (1.20%) 4.46 ngày về 1 lần
46119 ngày (23.80%) 135 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
47110 ngày (22.00%) 127 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
48135 ngày (27.00%) 158 lần (1.17%) 3.70 ngày về 1 lần
49123 ngày (24.60%) 145 lần (1.18%) 4.07 ngày về 1 lần
50106 ngày (21.20%) 115 lần (1.08%) 4.72 ngày về 1 lần
51108 ngày (21.60%) 120 lần (1.11%) 4.63 ngày về 1 lần
52116 ngày (23.20%) 136 lần (1.17%) 4.31 ngày về 1 lần
53109 ngày (21.80%) 126 lần (1.16%) 4.59 ngày về 1 lần
54123 ngày (24.60%) 133 lần (1.08%) 4.07 ngày về 1 lần
55119 ngày (23.80%) 135 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
56113 ngày (22.60%) 123 lần (1.09%) 4.42 ngày về 1 lần
57109 ngày (21.80%) 121 lần (1.11%) 4.59 ngày về 1 lần
58105 ngày (21.00%) 116 lần (1.10%) 4.76 ngày về 1 lần
59127 ngày (25.40%) 140 lần (1.10%) 3.94 ngày về 1 lần
60112 ngày (22.40%) 120 lần (1.07%) 4.46 ngày về 1 lần
61114 ngày (22.80%) 131 lần (1.15%) 4.39 ngày về 1 lần
62111 ngày (22.20%) 124 lần (1.12%) 4.50 ngày về 1 lần
63121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
64132 ngày (26.40%) 147 lần (1.11%) 3.79 ngày về 1 lần
65110 ngày (22.00%) 118 lần (1.07%) 4.55 ngày về 1 lần
66115 ngày (23.00%) 128 lần (1.11%) 4.35 ngày về 1 lần
67121 ngày (24.20%) 137 lần (1.13%) 4.13 ngày về 1 lần
68124 ngày (24.80%) 143 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
69106 ngày (21.20%) 123 lần (1.16%) 4.72 ngày về 1 lần
70118 ngày (23.60%) 132 lần (1.12%) 4.24 ngày về 1 lần
71137 ngày (27.40%) 151 lần (1.10%) 3.65 ngày về 1 lần
72106 ngày (21.20%) 125 lần (1.18%) 4.72 ngày về 1 lần
7386 ngày (17.20%) 100 lần (1.16%) 5.81 ngày về 1 lần
74115 ngày (23.00%) 123 lần (1.07%) 4.35 ngày về 1 lần
75117 ngày (23.40%) 135 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
76113 ngày (22.60%) 121 lần (1.07%) 4.42 ngày về 1 lần
77116 ngày (23.20%) 132 lần (1.14%) 4.31 ngày về 1 lần
78111 ngày (22.20%) 126 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
79134 ngày (26.80%) 159 lần (1.19%) 3.73 ngày về 1 lần
80133 ngày (26.60%) 155 lần (1.17%) 3.76 ngày về 1 lần
81124 ngày (24.80%) 142 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
82132 ngày (26.40%) 148 lần (1.12%) 3.79 ngày về 1 lần
83123 ngày (24.60%) 135 lần (1.10%) 4.07 ngày về 1 lần
84126 ngày (25.20%) 140 lần (1.11%) 3.97 ngày về 1 lần
85116 ngày (23.20%) 134 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
86118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
87123 ngày (24.60%) 139 lần (1.13%) 4.07 ngày về 1 lần
88149 ngày (29.80%) 166 lần (1.11%) 3.36 ngày về 1 lần
89115 ngày (23.00%) 131 lần (1.14%) 4.35 ngày về 1 lần
90127 ngày (25.40%) 146 lần (1.15%) 3.94 ngày về 1 lần
91109 ngày (21.80%) 125 lần (1.15%) 4.59 ngày về 1 lần
92108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
93122 ngày (24.40%) 142 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
94119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
95128 ngày (25.60%) 143 lần (1.12%) 3.91 ngày về 1 lần
96116 ngày (23.20%) 132 lần (1.14%) 4.31 ngày về 1 lần
97125 ngày (25.00%) 143 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
98126 ngày (25.20%) 148 lần (1.17%) 3.97 ngày về 1 lần
99121 ngày (24.20%) 132 lần (1.09%) 4.13 ngày về 1 lần