Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00131 ngày (26.20%) 151 lần (1.15%) 3.82 ngày về 1 lần
01114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
02137 ngày (27.40%) 152 lần (1.11%) 3.65 ngày về 1 lần
03125 ngày (25.00%) 140 lần (1.12%) 4.00 ngày về 1 lần
04112 ngày (22.40%) 126 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
05137 ngày (27.40%) 151 lần (1.10%) 3.65 ngày về 1 lần
06115 ngày (23.00%) 128 lần (1.11%) 4.35 ngày về 1 lần
07128 ngày (25.60%) 143 lần (1.12%) 3.91 ngày về 1 lần
08110 ngày (22.00%) 120 lần (1.09%) 4.55 ngày về 1 lần
09116 ngày (23.20%) 131 lần (1.13%) 4.31 ngày về 1 lần
10114 ngày (22.80%) 128 lần (1.12%) 4.39 ngày về 1 lần
11119 ngày (23.80%) 132 lần (1.11%) 4.20 ngày về 1 lần
12126 ngày (25.20%) 141 lần (1.12%) 3.97 ngày về 1 lần
13111 ngày (22.20%) 127 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
14128 ngày (25.60%) 142 lần (1.11%) 3.91 ngày về 1 lần
15125 ngày (25.00%) 146 lần (1.17%) 4.00 ngày về 1 lần
16108 ngày (21.60%) 118 lần (1.09%) 4.63 ngày về 1 lần
17100 ngày (20.00%) 117 lần (1.17%) 5.00 ngày về 1 lần
18111 ngày (22.20%) 128 lần (1.15%) 4.50 ngày về 1 lần
19124 ngày (24.80%) 143 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
20123 ngày (24.60%) 141 lần (1.15%) 4.07 ngày về 1 lần
21124 ngày (24.80%) 140 lần (1.13%) 4.03 ngày về 1 lần
22114 ngày (22.80%) 135 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
23130 ngày (26.00%) 144 lần (1.11%) 3.85 ngày về 1 lần
24131 ngày (26.20%) 143 lần (1.09%) 3.82 ngày về 1 lần
25113 ngày (22.60%) 123 lần (1.09%) 4.42 ngày về 1 lần
26115 ngày (23.00%) 134 lần (1.17%) 4.35 ngày về 1 lần
27113 ngày (22.60%) 127 lần (1.12%) 4.42 ngày về 1 lần
28111 ngày (22.20%) 124 lần (1.12%) 4.50 ngày về 1 lần
29116 ngày (23.20%) 124 lần (1.07%) 4.31 ngày về 1 lần
30123 ngày (24.60%) 147 lần (1.20%) 4.07 ngày về 1 lần
31102 ngày (20.40%) 115 lần (1.13%) 4.90 ngày về 1 lần
32113 ngày (22.60%) 132 lần (1.17%) 4.42 ngày về 1 lần
33113 ngày (22.60%) 132 lần (1.17%) 4.42 ngày về 1 lần
34113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
35125 ngày (25.00%) 131 lần (1.05%) 4.00 ngày về 1 lần
36125 ngày (25.00%) 136 lần (1.09%) 4.00 ngày về 1 lần
37104 ngày (20.80%) 120 lần (1.15%) 4.81 ngày về 1 lần
38117 ngày (23.40%) 133 lần (1.14%) 4.27 ngày về 1 lần
39124 ngày (24.80%) 137 lần (1.10%) 4.03 ngày về 1 lần
40120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
41109 ngày (21.80%) 126 lần (1.16%) 4.59 ngày về 1 lần
42118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
43123 ngày (24.60%) 145 lần (1.18%) 4.07 ngày về 1 lần
44112 ngày (22.40%) 132 lần (1.18%) 4.46 ngày về 1 lần
4598 ngày (19.60%) 109 lần (1.11%) 5.10 ngày về 1 lần
46107 ngày (21.40%) 113 lần (1.06%) 4.67 ngày về 1 lần
47116 ngày (23.20%) 137 lần (1.18%) 4.31 ngày về 1 lần
48129 ngày (25.80%) 141 lần (1.09%) 3.88 ngày về 1 lần
49137 ngày (27.40%) 161 lần (1.18%) 3.65 ngày về 1 lần
50115 ngày (23.00%) 130 lần (1.13%) 4.35 ngày về 1 lần
51123 ngày (24.60%) 139 lần (1.13%) 4.07 ngày về 1 lần
52131 ngày (26.20%) 148 lần (1.13%) 3.82 ngày về 1 lần
53108 ngày (21.60%) 122 lần (1.13%) 4.63 ngày về 1 lần
54128 ngày (25.60%) 148 lần (1.16%) 3.91 ngày về 1 lần
55105 ngày (21.00%) 118 lần (1.12%) 4.76 ngày về 1 lần
56120 ngày (24.00%) 133 lần (1.11%) 4.17 ngày về 1 lần
57124 ngày (24.80%) 141 lần (1.14%) 4.03 ngày về 1 lần
58139 ngày (27.80%) 155 lần (1.12%) 3.60 ngày về 1 lần
59139 ngày (27.80%) 162 lần (1.17%) 3.60 ngày về 1 lần
60104 ngày (20.80%) 115 lần (1.11%) 4.81 ngày về 1 lần
61109 ngày (21.80%) 121 lần (1.11%) 4.59 ngày về 1 lần
62121 ngày (24.20%) 134 lần (1.11%) 4.13 ngày về 1 lần
63130 ngày (26.00%) 146 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
64123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
65123 ngày (24.60%) 139 lần (1.13%) 4.07 ngày về 1 lần
66107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
67112 ngày (22.40%) 116 lần (1.04%) 4.46 ngày về 1 lần
68150 ngày (30.00%) 181 lần (1.21%) 3.33 ngày về 1 lần
6998 ngày (19.60%) 112 lần (1.14%) 5.10 ngày về 1 lần
70113 ngày (22.60%) 121 lần (1.07%) 4.42 ngày về 1 lần
71122 ngày (24.40%) 136 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
72121 ngày (24.20%) 132 lần (1.09%) 4.13 ngày về 1 lần
73123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
74121 ngày (24.20%) 133 lần (1.10%) 4.13 ngày về 1 lần
75125 ngày (25.00%) 141 lần (1.13%) 4.00 ngày về 1 lần
76136 ngày (27.20%) 148 lần (1.09%) 3.68 ngày về 1 lần
77126 ngày (25.20%) 145 lần (1.15%) 3.97 ngày về 1 lần
78131 ngày (26.20%) 153 lần (1.17%) 3.82 ngày về 1 lần
79109 ngày (21.80%) 132 lần (1.21%) 4.59 ngày về 1 lần
80111 ngày (22.20%) 121 lần (1.09%) 4.50 ngày về 1 lần
81129 ngày (25.80%) 139 lần (1.08%) 3.88 ngày về 1 lần
82115 ngày (23.00%) 132 lần (1.15%) 4.35 ngày về 1 lần
83116 ngày (23.20%) 131 lần (1.13%) 4.31 ngày về 1 lần
84139 ngày (27.80%) 155 lần (1.12%) 3.60 ngày về 1 lần
85117 ngày (23.40%) 124 lần (1.06%) 4.27 ngày về 1 lần
86127 ngày (25.40%) 141 lần (1.11%) 3.94 ngày về 1 lần
87113 ngày (22.60%) 130 lần (1.15%) 4.42 ngày về 1 lần
88117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
89131 ngày (26.20%) 147 lần (1.12%) 3.82 ngày về 1 lần
90111 ngày (22.20%) 121 lần (1.09%) 4.50 ngày về 1 lần
91112 ngày (22.40%) 127 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
92129 ngày (25.80%) 153 lần (1.19%) 3.88 ngày về 1 lần
93138 ngày (27.60%) 160 lần (1.16%) 3.62 ngày về 1 lần
94129 ngày (25.80%) 146 lần (1.13%) 3.88 ngày về 1 lần
95114 ngày (22.80%) 126 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
96125 ngày (25.00%) 143 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
97116 ngày (23.20%) 136 lần (1.17%) 4.31 ngày về 1 lần
98112 ngày (22.40%) 130 lần (1.16%) 4.46 ngày về 1 lần
99117 ngày (23.40%) 135 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần