nhà cái qh88
nhà cái vz99
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái mu90
nhà cái i999

Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bìnhHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00110 ngày (22.00%) 126 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
01130 ngày (26.00%) 150 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
02117 ngày (23.40%) 137 lần (1.17%) 4.27 ngày về 1 lần
03110 ngày (22.00%) 123 lần (1.12%) 4.55 ngày về 1 lần
04124 ngày (24.80%) 141 lần (1.14%) 4.03 ngày về 1 lần
05115 ngày (23.00%) 135 lần (1.17%) 4.35 ngày về 1 lần
06114 ngày (22.80%) 124 lần (1.09%) 4.39 ngày về 1 lần
07126 ngày (25.20%) 149 lần (1.18%) 3.97 ngày về 1 lần
08125 ngày (25.00%) 136 lần (1.09%) 4.00 ngày về 1 lần
09102 ngày (20.40%) 114 lần (1.12%) 4.90 ngày về 1 lần
10136 ngày (27.20%) 159 lần (1.17%) 3.68 ngày về 1 lần
11126 ngày (25.20%) 146 lần (1.16%) 3.97 ngày về 1 lần
12127 ngày (25.40%) 145 lần (1.14%) 3.94 ngày về 1 lần
13138 ngày (27.60%) 159 lần (1.15%) 3.62 ngày về 1 lần
14103 ngày (20.60%) 115 lần (1.12%) 4.85 ngày về 1 lần
15120 ngày (24.00%) 139 lần (1.16%) 4.17 ngày về 1 lần
16108 ngày (21.60%) 128 lần (1.19%) 4.63 ngày về 1 lần
17105 ngày (21.00%) 119 lần (1.13%) 4.76 ngày về 1 lần
18141 ngày (28.20%) 161 lần (1.14%) 3.55 ngày về 1 lần
19133 ngày (26.60%) 149 lần (1.12%) 3.76 ngày về 1 lần
20113 ngày (22.60%) 129 lần (1.14%) 4.42 ngày về 1 lần
21103 ngày (20.60%) 117 lần (1.14%) 4.85 ngày về 1 lần
22113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
23116 ngày (23.20%) 130 lần (1.12%) 4.31 ngày về 1 lần
24105 ngày (21.00%) 125 lần (1.19%) 4.76 ngày về 1 lần
25125 ngày (25.00%) 134 lần (1.07%) 4.00 ngày về 1 lần
26110 ngày (22.00%) 127 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
27121 ngày (24.20%) 140 lần (1.16%) 4.13 ngày về 1 lần
28111 ngày (22.20%) 131 lần (1.18%) 4.50 ngày về 1 lần
29122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
30117 ngày (23.40%) 136 lần (1.16%) 4.27 ngày về 1 lần
31132 ngày (26.40%) 152 lần (1.15%) 3.79 ngày về 1 lần
32122 ngày (24.40%) 142 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
33123 ngày (24.60%) 138 lần (1.12%) 4.07 ngày về 1 lần
34109 ngày (21.80%) 115 lần (1.06%) 4.59 ngày về 1 lần
35114 ngày (22.80%) 130 lần (1.14%) 4.39 ngày về 1 lần
36120 ngày (24.00%) 132 lần (1.10%) 4.17 ngày về 1 lần
37120 ngày (24.00%) 131 lần (1.09%) 4.17 ngày về 1 lần
38124 ngày (24.80%) 142 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
39115 ngày (23.00%) 131 lần (1.14%) 4.35 ngày về 1 lần
40113 ngày (22.60%) 133 lần (1.18%) 4.42 ngày về 1 lần
41137 ngày (27.40%) 158 lần (1.15%) 3.65 ngày về 1 lần
42117 ngày (23.40%) 136 lần (1.16%) 4.27 ngày về 1 lần
43123 ngày (24.60%) 138 lần (1.12%) 4.07 ngày về 1 lần
44107 ngày (21.40%) 132 lần (1.23%) 4.67 ngày về 1 lần
45115 ngày (23.00%) 139 lần (1.21%) 4.35 ngày về 1 lần
46130 ngày (26.00%) 152 lần (1.17%) 3.85 ngày về 1 lần
47130 ngày (26.00%) 146 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
48123 ngày (24.60%) 143 lần (1.16%) 4.07 ngày về 1 lần
49119 ngày (23.80%) 135 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
50121 ngày (24.20%) 138 lần (1.14%) 4.13 ngày về 1 lần
51106 ngày (21.20%) 116 lần (1.09%) 4.72 ngày về 1 lần
52115 ngày (23.00%) 128 lần (1.11%) 4.35 ngày về 1 lần
53119 ngày (23.80%) 128 lần (1.08%) 4.20 ngày về 1 lần
54125 ngày (25.00%) 141 lần (1.13%) 4.00 ngày về 1 lần
55125 ngày (25.00%) 143 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
56113 ngày (22.60%) 125 lần (1.11%) 4.42 ngày về 1 lần
57109 ngày (21.80%) 119 lần (1.09%) 4.59 ngày về 1 lần
58116 ngày (23.20%) 123 lần (1.06%) 4.31 ngày về 1 lần
59118 ngày (23.60%) 131 lần (1.11%) 4.24 ngày về 1 lần
60130 ngày (26.00%) 148 lần (1.14%) 3.85 ngày về 1 lần
61111 ngày (22.20%) 123 lần (1.11%) 4.50 ngày về 1 lần
62107 ngày (21.40%) 122 lần (1.14%) 4.67 ngày về 1 lần
63136 ngày (27.20%) 152 lần (1.12%) 3.68 ngày về 1 lần
64124 ngày (24.80%) 139 lần (1.12%) 4.03 ngày về 1 lần
65119 ngày (23.80%) 133 lần (1.12%) 4.20 ngày về 1 lần
66129 ngày (25.80%) 149 lần (1.16%) 3.88 ngày về 1 lần
67131 ngày (26.20%) 140 lần (1.07%) 3.82 ngày về 1 lần
68125 ngày (25.00%) 146 lần (1.17%) 4.00 ngày về 1 lần
69112 ngày (22.40%) 131 lần (1.17%) 4.46 ngày về 1 lần
70122 ngày (24.40%) 141 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
71141 ngày (28.20%) 159 lần (1.13%) 3.55 ngày về 1 lần
72122 ngày (24.40%) 146 lần (1.20%) 4.10 ngày về 1 lần
73103 ngày (20.60%) 113 lần (1.10%) 4.85 ngày về 1 lần
74121 ngày (24.20%) 140 lần (1.16%) 4.13 ngày về 1 lần
75118 ngày (23.60%) 129 lần (1.09%) 4.24 ngày về 1 lần
76128 ngày (25.60%) 143 lần (1.12%) 3.91 ngày về 1 lần
77121 ngày (24.20%) 138 lần (1.14%) 4.13 ngày về 1 lần
78101 ngày (20.20%) 118 lần (1.17%) 4.95 ngày về 1 lần
79116 ngày (23.20%) 132 lần (1.14%) 4.31 ngày về 1 lần
80116 ngày (23.20%) 138 lần (1.19%) 4.31 ngày về 1 lần
81117 ngày (23.40%) 129 lần (1.10%) 4.27 ngày về 1 lần
82112 ngày (22.40%) 124 lần (1.11%) 4.46 ngày về 1 lần
83110 ngày (22.00%) 122 lần (1.11%) 4.55 ngày về 1 lần
84121 ngày (24.20%) 135 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
85116 ngày (23.20%) 133 lần (1.15%) 4.31 ngày về 1 lần
8694 ngày (18.80%) 115 lần (1.22%) 5.32 ngày về 1 lần
87108 ngày (21.60%) 123 lần (1.14%) 4.63 ngày về 1 lần
88107 ngày (21.40%) 128 lần (1.20%) 4.67 ngày về 1 lần
89106 ngày (21.20%) 121 lần (1.14%) 4.72 ngày về 1 lần
90134 ngày (26.80%) 153 lần (1.14%) 3.73 ngày về 1 lần
91116 ngày (23.20%) 131 lần (1.13%) 4.31 ngày về 1 lần
92126 ngày (25.20%) 138 lần (1.10%) 3.97 ngày về 1 lần
93129 ngày (25.80%) 147 lần (1.14%) 3.88 ngày về 1 lần
94123 ngày (24.60%) 139 lần (1.13%) 4.07 ngày về 1 lần
95121 ngày (24.20%) 134 lần (1.11%) 4.13 ngày về 1 lần
96123 ngày (24.60%) 135 lần (1.10%) 4.07 ngày về 1 lần
97122 ngày (24.40%) 134 lần (1.10%) 4.10 ngày về 1 lần
98123 ngày (24.60%) 137 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
99125 ngày (25.00%) 139 lần (1.11%) 4.00 ngày về 1 lần


chung phat
m88
vz99
X Đóng 
nhà cái cá cược bóng đá ee88