nhà cái qh88
nhà cái HR99
nhà cái s555
nhà cái s555
nhà cái sodo
nhà cái sodo
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái 123b
nhà cái 123b
nhà cái aacr1
nhà cái aacr1
nhà cái bet66
nhà cái bet66
nhà cái mu90
nhà cái s555
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00114 ngày (22.80%) 121 lần (1.06%) 4.39 ngày về 1 lần
01116 ngày (23.20%) 137 lần (1.18%) 4.31 ngày về 1 lần
02131 ngày (26.20%) 146 lần (1.11%) 3.82 ngày về 1 lần
03106 ngày (21.20%) 119 lần (1.12%) 4.72 ngày về 1 lần
04133 ngày (26.60%) 148 lần (1.11%) 3.76 ngày về 1 lần
05113 ngày (22.60%) 129 lần (1.14%) 4.42 ngày về 1 lần
06129 ngày (25.80%) 139 lần (1.08%) 3.88 ngày về 1 lần
07120 ngày (24.00%) 144 lần (1.20%) 4.17 ngày về 1 lần
08132 ngày (26.40%) 156 lần (1.18%) 3.79 ngày về 1 lần
09122 ngày (24.40%) 141 lần (1.16%) 4.10 ngày về 1 lần
10113 ngày (22.60%) 131 lần (1.16%) 4.42 ngày về 1 lần
11146 ngày (29.20%) 168 lần (1.15%) 3.42 ngày về 1 lần
12116 ngày (23.20%) 132 lần (1.14%) 4.31 ngày về 1 lần
13133 ngày (26.60%) 151 lần (1.14%) 3.76 ngày về 1 lần
14115 ngày (23.00%) 140 lần (1.22%) 4.35 ngày về 1 lần
15111 ngày (22.20%) 124 lần (1.12%) 4.50 ngày về 1 lần
16115 ngày (23.00%) 140 lần (1.22%) 4.35 ngày về 1 lần
17118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
18122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
19127 ngày (25.40%) 143 lần (1.13%) 3.94 ngày về 1 lần
20111 ngày (22.20%) 131 lần (1.18%) 4.50 ngày về 1 lần
21120 ngày (24.00%) 140 lần (1.17%) 4.17 ngày về 1 lần
22113 ngày (22.60%) 126 lần (1.12%) 4.42 ngày về 1 lần
23111 ngày (22.20%) 125 lần (1.13%) 4.50 ngày về 1 lần
24102 ngày (20.40%) 116 lần (1.14%) 4.90 ngày về 1 lần
25114 ngày (22.80%) 121 lần (1.06%) 4.39 ngày về 1 lần
26114 ngày (22.80%) 130 lần (1.14%) 4.39 ngày về 1 lần
27116 ngày (23.20%) 129 lần (1.11%) 4.31 ngày về 1 lần
28111 ngày (22.20%) 128 lần (1.15%) 4.50 ngày về 1 lần
29117 ngày (23.40%) 133 lần (1.14%) 4.27 ngày về 1 lần
30121 ngày (24.20%) 139 lần (1.15%) 4.13 ngày về 1 lần
31114 ngày (22.80%) 130 lần (1.14%) 4.39 ngày về 1 lần
32119 ngày (23.80%) 131 lần (1.10%) 4.20 ngày về 1 lần
33130 ngày (26.00%) 146 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
34107 ngày (21.40%) 118 lần (1.10%) 4.67 ngày về 1 lần
35123 ngày (24.60%) 137 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
36129 ngày (25.80%) 145 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
37115 ngày (23.00%) 125 lần (1.09%) 4.35 ngày về 1 lần
38138 ngày (27.60%) 160 lần (1.16%) 3.62 ngày về 1 lần
39126 ngày (25.20%) 145 lần (1.15%) 3.97 ngày về 1 lần
40116 ngày (23.20%) 134 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
41132 ngày (26.40%) 154 lần (1.17%) 3.79 ngày về 1 lần
42134 ngày (26.80%) 150 lần (1.12%) 3.73 ngày về 1 lần
43118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
44100 ngày (20.00%) 117 lần (1.17%) 5.00 ngày về 1 lần
45120 ngày (24.00%) 146 lần (1.22%) 4.17 ngày về 1 lần
46110 ngày (22.00%) 126 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
47119 ngày (23.80%) 137 lần (1.15%) 4.20 ngày về 1 lần
48131 ngày (26.20%) 154 lần (1.18%) 3.82 ngày về 1 lần
49128 ngày (25.60%) 150 lần (1.17%) 3.91 ngày về 1 lần
50110 ngày (22.00%) 119 lần (1.08%) 4.55 ngày về 1 lần
51104 ngày (20.80%) 115 lần (1.11%) 4.81 ngày về 1 lần
52112 ngày (22.40%) 132 lần (1.18%) 4.46 ngày về 1 lần
53109 ngày (21.80%) 124 lần (1.14%) 4.59 ngày về 1 lần
54117 ngày (23.40%) 130 lần (1.11%) 4.27 ngày về 1 lần
55122 ngày (24.40%) 139 lần (1.14%) 4.10 ngày về 1 lần
56114 ngày (22.80%) 127 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
57115 ngày (23.00%) 122 lần (1.06%) 4.35 ngày về 1 lần
58101 ngày (20.20%) 111 lần (1.10%) 4.95 ngày về 1 lần
59128 ngày (25.60%) 142 lần (1.11%) 3.91 ngày về 1 lần
60115 ngày (23.00%) 125 lần (1.09%) 4.35 ngày về 1 lần
61109 ngày (21.80%) 124 lần (1.14%) 4.59 ngày về 1 lần
62109 ngày (21.80%) 122 lần (1.12%) 4.59 ngày về 1 lần
63120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
64126 ngày (25.20%) 139 lần (1.10%) 3.97 ngày về 1 lần
65109 ngày (21.80%) 119 lần (1.09%) 4.59 ngày về 1 lần
66120 ngày (24.00%) 133 lần (1.11%) 4.17 ngày về 1 lần
67132 ngày (26.40%) 147 lần (1.11%) 3.79 ngày về 1 lần
68124 ngày (24.80%) 144 lần (1.16%) 4.03 ngày về 1 lần
69113 ngày (22.60%) 134 lần (1.19%) 4.42 ngày về 1 lần
70128 ngày (25.60%) 144 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
71135 ngày (27.00%) 148 lần (1.10%) 3.70 ngày về 1 lần
72102 ngày (20.40%) 120 lần (1.18%) 4.90 ngày về 1 lần
7386 ngày (17.20%) 98 lần (1.14%) 5.81 ngày về 1 lần
74119 ngày (23.80%) 129 lần (1.08%) 4.20 ngày về 1 lần
75122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
76108 ngày (21.60%) 116 lần (1.07%) 4.63 ngày về 1 lần
77106 ngày (21.20%) 120 lần (1.13%) 4.72 ngày về 1 lần
78116 ngày (23.20%) 132 lần (1.14%) 4.31 ngày về 1 lần
79123 ngày (24.60%) 142 lần (1.15%) 4.07 ngày về 1 lần
80128 ngày (25.60%) 147 lần (1.15%) 3.91 ngày về 1 lần
81122 ngày (24.40%) 139 lần (1.14%) 4.10 ngày về 1 lần
82129 ngày (25.80%) 141 lần (1.09%) 3.88 ngày về 1 lần
83127 ngày (25.40%) 145 lần (1.14%) 3.94 ngày về 1 lần
84133 ngày (26.60%) 152 lần (1.14%) 3.76 ngày về 1 lần
85115 ngày (23.00%) 134 lần (1.17%) 4.35 ngày về 1 lần
86131 ngày (26.20%) 153 lần (1.17%) 3.82 ngày về 1 lần
87121 ngày (24.20%) 134 lần (1.11%) 4.13 ngày về 1 lần
88135 ngày (27.00%) 151 lần (1.12%) 3.70 ngày về 1 lần
89115 ngày (23.00%) 130 lần (1.13%) 4.35 ngày về 1 lần
90134 ngày (26.80%) 153 lần (1.14%) 3.73 ngày về 1 lần
91110 ngày (22.00%) 125 lần (1.14%) 4.55 ngày về 1 lần
92111 ngày (22.20%) 126 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
93126 ngày (25.20%) 142 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
94114 ngày (22.80%) 127 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
95121 ngày (24.20%) 132 lần (1.09%) 4.13 ngày về 1 lần
96124 ngày (24.80%) 139 lần (1.12%) 4.03 ngày về 1 lần
97127 ngày (25.40%) 146 lần (1.15%) 3.94 ngày về 1 lần
98121 ngày (24.20%) 139 lần (1.15%) 4.13 ngày về 1 lần
99122 ngày (24.40%) 134 lần (1.10%) 4.10 ngày về 1 lần