Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00119 ngày (23.80%) 130 lần (1.09%) 4.20 ngày về 1 lần
01113 ngày (22.60%) 134 lần (1.19%) 4.42 ngày về 1 lần
02132 ngày (26.40%) 145 lần (1.10%) 3.79 ngày về 1 lần
03113 ngày (22.60%) 127 lần (1.12%) 4.42 ngày về 1 lần
04125 ngày (25.00%) 137 lần (1.10%) 4.00 ngày về 1 lần
05121 ngày (24.20%) 140 lần (1.16%) 4.13 ngày về 1 lần
06134 ngày (26.80%) 147 lần (1.10%) 3.73 ngày về 1 lần
07120 ngày (24.00%) 141 lần (1.18%) 4.17 ngày về 1 lần
08132 ngày (26.40%) 154 lần (1.17%) 3.79 ngày về 1 lần
09124 ngày (24.80%) 140 lần (1.13%) 4.03 ngày về 1 lần
10122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
11139 ngày (27.80%) 162 lần (1.17%) 3.60 ngày về 1 lần
12127 ngày (25.40%) 145 lần (1.14%) 3.94 ngày về 1 lần
13128 ngày (25.60%) 146 lần (1.14%) 3.91 ngày về 1 lần
14117 ngày (23.40%) 140 lần (1.20%) 4.27 ngày về 1 lần
15106 ngày (21.20%) 123 lần (1.16%) 4.72 ngày về 1 lần
16112 ngày (22.40%) 137 lần (1.22%) 4.46 ngày về 1 lần
17116 ngày (23.20%) 127 lần (1.09%) 4.31 ngày về 1 lần
18111 ngày (22.20%) 132 lần (1.19%) 4.50 ngày về 1 lần
19123 ngày (24.60%) 139 lần (1.13%) 4.07 ngày về 1 lần
20109 ngày (21.80%) 124 lần (1.14%) 4.59 ngày về 1 lần
21118 ngày (23.60%) 140 lần (1.19%) 4.24 ngày về 1 lần
22111 ngày (22.20%) 125 lần (1.13%) 4.50 ngày về 1 lần
23117 ngày (23.40%) 129 lần (1.10%) 4.27 ngày về 1 lần
24110 ngày (22.00%) 123 lần (1.12%) 4.55 ngày về 1 lần
25116 ngày (23.20%) 129 lần (1.11%) 4.31 ngày về 1 lần
26114 ngày (22.80%) 135 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
2797 ngày (19.40%) 108 lần (1.11%) 5.15 ngày về 1 lần
28112 ngày (22.40%) 125 lần (1.12%) 4.46 ngày về 1 lần
29106 ngày (21.20%) 122 lần (1.15%) 4.72 ngày về 1 lần
30110 ngày (22.00%) 125 lần (1.14%) 4.55 ngày về 1 lần
31108 ngày (21.60%) 117 lần (1.08%) 4.63 ngày về 1 lần
32112 ngày (22.40%) 126 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
33127 ngày (25.40%) 148 lần (1.17%) 3.94 ngày về 1 lần
34107 ngày (21.40%) 121 lần (1.13%) 4.67 ngày về 1 lần
35119 ngày (23.80%) 130 lần (1.09%) 4.20 ngày về 1 lần
36119 ngày (23.80%) 136 lần (1.14%) 4.20 ngày về 1 lần
37114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
38140 ngày (28.00%) 165 lần (1.18%) 3.57 ngày về 1 lần
39118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
40124 ngày (24.80%) 149 lần (1.20%) 4.03 ngày về 1 lần
41125 ngày (25.00%) 145 lần (1.16%) 4.00 ngày về 1 lần
42139 ngày (27.80%) 155 lần (1.12%) 3.60 ngày về 1 lần
43118 ngày (23.60%) 139 lần (1.18%) 4.24 ngày về 1 lần
44107 ngày (21.40%) 119 lần (1.11%) 4.67 ngày về 1 lần
45100 ngày (20.00%) 118 lần (1.18%) 5.00 ngày về 1 lần
46111 ngày (22.20%) 121 lần (1.09%) 4.50 ngày về 1 lần
47109 ngày (21.80%) 130 lần (1.19%) 4.59 ngày về 1 lần
48139 ngày (27.80%) 160 lần (1.15%) 3.60 ngày về 1 lần
49124 ngày (24.80%) 150 lần (1.21%) 4.03 ngày về 1 lần
50103 ngày (20.60%) 112 lần (1.09%) 4.85 ngày về 1 lần
51122 ngày (24.40%) 133 lần (1.09%) 4.10 ngày về 1 lần
52103 ngày (20.60%) 119 lần (1.16%) 4.85 ngày về 1 lần
53104 ngày (20.80%) 118 lần (1.13%) 4.81 ngày về 1 lần
54128 ngày (25.60%) 143 lần (1.12%) 3.91 ngày về 1 lần
55113 ngày (22.60%) 131 lần (1.16%) 4.42 ngày về 1 lần
56107 ngày (21.40%) 117 lần (1.09%) 4.67 ngày về 1 lần
57116 ngày (23.20%) 128 lần (1.10%) 4.31 ngày về 1 lần
58123 ngày (24.60%) 137 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
59128 ngày (25.60%) 142 lần (1.11%) 3.91 ngày về 1 lần
60109 ngày (21.80%) 118 lần (1.08%) 4.59 ngày về 1 lần
61119 ngày (23.80%) 142 lần (1.19%) 4.20 ngày về 1 lần
62112 ngày (22.40%) 128 lần (1.14%) 4.46 ngày về 1 lần
63119 ngày (23.80%) 131 lần (1.10%) 4.20 ngày về 1 lần
64130 ngày (26.00%) 147 lần (1.13%) 3.85 ngày về 1 lần
65107 ngày (21.40%) 116 lần (1.08%) 4.67 ngày về 1 lần
66103 ngày (20.60%) 113 lần (1.10%) 4.85 ngày về 1 lần
67108 ngày (21.60%) 121 lần (1.12%) 4.63 ngày về 1 lần
68128 ngày (25.60%) 151 lần (1.18%) 3.91 ngày về 1 lần
69106 ngày (21.20%) 124 lần (1.17%) 4.72 ngày về 1 lần
70121 ngày (24.20%) 137 lần (1.13%) 4.13 ngày về 1 lần
71131 ngày (26.20%) 153 lần (1.17%) 3.82 ngày về 1 lần
72104 ngày (20.80%) 117 lần (1.13%) 4.81 ngày về 1 lần
7393 ngày (18.60%) 109 lần (1.17%) 5.38 ngày về 1 lần
74118 ngày (23.60%) 131 lần (1.11%) 4.24 ngày về 1 lần
75121 ngày (24.20%) 137 lần (1.13%) 4.13 ngày về 1 lần
76129 ngày (25.80%) 138 lần (1.07%) 3.88 ngày về 1 lần
77119 ngày (23.80%) 137 lần (1.15%) 4.20 ngày về 1 lần
78118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
79121 ngày (24.20%) 147 lần (1.21%) 4.13 ngày về 1 lần
80125 ngày (25.00%) 143 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
81134 ngày (26.80%) 151 lần (1.13%) 3.73 ngày về 1 lần
82114 ngày (22.80%) 132 lần (1.16%) 4.39 ngày về 1 lần
83123 ngày (24.60%) 136 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
84137 ngày (27.40%) 153 lần (1.12%) 3.65 ngày về 1 lần
85115 ngày (23.00%) 130 lần (1.13%) 4.35 ngày về 1 lần
86122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
87132 ngày (26.40%) 148 lần (1.12%) 3.79 ngày về 1 lần
88145 ngày (29.00%) 163 lần (1.12%) 3.45 ngày về 1 lần
89121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
90124 ngày (24.80%) 142 lần (1.15%) 4.03 ngày về 1 lần
91121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
92122 ngày (24.40%) 139 lần (1.14%) 4.10 ngày về 1 lần
93129 ngày (25.80%) 151 lần (1.17%) 3.88 ngày về 1 lần
94130 ngày (26.00%) 149 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
95128 ngày (25.60%) 144 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
96111 ngày (22.20%) 128 lần (1.15%) 4.50 ngày về 1 lần
97126 ngày (25.20%) 145 lần (1.15%) 3.97 ngày về 1 lần
98120 ngày (24.00%) 143 lần (1.19%) 4.17 ngày về 1 lần
99108 ngày (21.60%) 119 lần (1.10%) 4.63 ngày về 1 lần