ngày

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
15-04-20213 lần4 lần1 lần6 lần6 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
14-04-20213 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
13-04-20214 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần5 lần
12-04-20210 lần6 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
11-04-20212 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
10-04-20211 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
09-04-20212 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
08-04-20214 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
07-04-20213 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
06-04-20213 lần2 lần1 lần1 lần8 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
05-04-20213 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
04-04-20212 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
03-04-20213 lần4 lần2 lần5 lần0 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
02-04-20212 lần6 lần0 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
01-04-20216 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
31-03-20211 lần3 lần2 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
30-03-20211 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
29-03-20214 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần5 lần
28-03-20214 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
27-03-20212 lần2 lần2 lần5 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng53 lần60 lần35 lần58 lần61 lần59 lần47 lần49 lần59 lần59 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
15-04-20213 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần6 lần3 lần0 lần2 lần
14-04-20212 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
13-04-20214 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
12-04-20212 lần0 lần6 lần0 lần1 lần3 lần6 lần2 lần2 lần5 lần
11-04-20215 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
10-04-20211 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần4 lần2 lần0 lần
09-04-20211 lần6 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
08-04-20214 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
07-04-20214 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
06-04-20212 lần4 lần1 lần3 lần7 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
05-04-20212 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
04-04-20211 lần5 lần1 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
03-04-20213 lần4 lần0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
02-04-20212 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
01-04-20210 lần4 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
31-03-20213 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
30-03-20213 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần
29-03-20215 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần
28-03-20214 lần0 lần2 lần5 lần1 lần5 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
27-03-20213 lần4 lần4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng54 lần55 lần59 lần64 lần49 lần54 lần53 lần50 lần57 lần45 lần

Thống kê Tổng loto Truyền Thống

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
15-04-20219 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
14-04-20211 lần4 lần6 lần2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-04-20213 lần6 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
12-04-20213 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần7 lần3 lần4 lần
11-04-20212 lần4 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
10-04-20214 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
09-04-20212 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
08-04-20211 lần2 lần3 lần3 lần7 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
07-04-20214 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần6 lần1 lần2 lần
06-04-20213 lần5 lần5 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
05-04-20213 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
04-04-20214 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
03-04-20214 lần5 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
02-04-20214 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần6 lần4 lần2 lần2 lần
01-04-20213 lần5 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần0 lần4 lần
31-03-20212 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
30-03-20216 lần1 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần
29-03-20213 lần3 lần2 lần6 lần1 lần0 lần0 lần4 lần5 lần3 lần
28-03-20212 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần2 lần
27-03-20211 lần10 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
Tổng64 lần66 lần46 lần51 lần54 lần45 lần51 lần62 lần50 lần51 lần

-Thống kê đầu đuôi loto miền bắc, miền nam, miền trung. Hệ thống sẽ lấy tất cả số lô các giải để tính toán thông kê hiển thị lên bảng thống kê đầu đuôi, tổng. Mỗi cột sẽ biểu thị cho 1 đầu, 1 đuôi, hay 1 tổng và 1 hàng sẽ biểu thị cho 1 ngày. Các con số trên bảng là số lần về của 1 đầu hoặc 1 đuôi, 1 tổng trong khoảng thời gian bạn chọn. Dưới mỗi bảng đều có tổng hợp tổng số lần về trong khoảng thời gian bạn chọn giúp bạn tiện theo dõi.

- * Chú ý : Với những đầu, đuôi, và tổng ngày hôm hôm đó có số lần về từ 5 trở lên chúng tôi sẽ tô mầu xanh biểu thị cho sự đột biến của nó.