ngày

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
25-05-20201 lần7 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
24-05-20200 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần7 lần2 lần
23-05-20205 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần5 lần4 lần4 lần
22-05-20201 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần5 lần
21-05-20202 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần5 lần0 lần2 lần
20-05-20204 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần
19-05-20203 lần3 lần3 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
18-05-20201 lần6 lần0 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
17-05-20200 lần2 lần2 lần6 lần3 lần1 lần1 lần2 lần7 lần3 lần
16-05-20201 lần2 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
15-05-20205 lần2 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
14-05-20202 lần2 lần2 lần0 lần7 lần0 lần3 lần7 lần2 lần2 lần
13-05-20202 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
12-05-20202 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
11-05-20202 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần6 lần
10-05-20205 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
09-05-20206 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
08-05-20204 lần3 lần3 lần0 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
07-05-20203 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
06-05-20200 lần4 lần5 lần5 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng49 lần61 lần53 lần59 lần66 lần45 lần47 lần60 lần54 lần46 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
25-05-20204 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
24-05-20201 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
23-05-20201 lần7 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
22-05-20202 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần6 lần1 lần
21-05-20202 lần5 lần4 lần1 lần6 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
20-05-20201 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
19-05-20204 lần0 lần1 lần2 lần4 lần7 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
18-05-20202 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
17-05-20205 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
16-05-20202 lần5 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
15-05-20201 lần6 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần
14-05-20201 lần3 lần3 lần4 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
13-05-20202 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
12-05-20202 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
11-05-20202 lần1 lần1 lần3 lần2 lần7 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
10-05-20204 lần1 lần5 lần0 lần5 lần2 lần5 lần0 lần1 lần4 lần
09-05-20202 lần2 lần3 lần3 lần3 lần7 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
08-05-20201 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần6 lần4 lần3 lần
07-05-20203 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
06-05-20202 lần2 lần1 lần6 lần3 lần5 lần6 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng44 lần59 lần58 lần54 lần59 lần71 lần49 lần51 lần54 lần41 lần

Thống kê Tổng loto Truyền Thống

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
25-05-20202 lần3 lần6 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
24-05-20206 lần4 lần3 lần2 lần4 lần5 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
23-05-20202 lần1 lần9 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
22-05-20203 lần0 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
21-05-20200 lần5 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần0 lần3 lần2 lần
20-05-20204 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
19-05-20207 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
18-05-20201 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần3 lần
17-05-20201 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
16-05-20204 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
15-05-20202 lần4 lần1 lần1 lần7 lần4 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
14-05-20203 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần6 lần
13-05-20203 lần0 lần5 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần5 lần
12-05-20202 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần7 lần4 lần4 lần3 lần
11-05-20205 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
10-05-20201 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần6 lần4 lần4 lần
09-05-20203 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần0 lần7 lần2 lần0 lần
08-05-20203 lần3 lần3 lần2 lần7 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
07-05-20202 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần
06-05-20201 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần5 lần
Tổng55 lần49 lần64 lần52 lần58 lần41 lần60 lần57 lần54 lần50 lần

-Thống kê đầu đuôi loto miền bắc, miền nam, miền trung. Hệ thống sẽ lấy tất cả số lô các giải để tính toán thông kê hiển thị lên bảng thống kê đầu đuôi, tổng. Mỗi cột sẽ biểu thị cho 1 đầu, 1 đuôi, hay 1 tổng và 1 hàng sẽ biểu thị cho 1 ngày. Các con số trên bảng là số lần về của 1 đầu hoặc 1 đuôi, 1 tổng trong khoảng thời gian bạn chọn. Dưới mỗi bảng đều có tổng hợp tổng số lần về trong khoảng thời gian bạn chọn giúp bạn tiện theo dõi.

- * Chú ý : Với những đầu, đuôi, và tổng ngày hôm hôm đó có số lần về từ 5 trở lên chúng tôi sẽ tô mầu xanh biểu thị cho sự đột biến của nó.