vg99
vg99
vg99
vg99
vg99

Thống kê chu kỳ đặc biêt Miền Bắc


vg99 vg99


1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 12-05-2023 (84102) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 18 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 25-05-2023 (20319) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 01-05-2023 (61820) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 29 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 27-05-2023 (96237) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 17-05-2023 (67949) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 28-05-2023 (79459) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 30-05-2023 (20765) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 08-05-2023 (44481) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 22 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-05-2023 (36191) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 07-05-2023 (88060) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 23 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 26-05-2023 (36191) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 14-05-2023 (67753) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 16 ngày61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 22-05-2023 (32754) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 30-05-2023 (20765) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 29-05-2023 (85867) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 04-05-2023 (81918) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 26 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 28-05-2023 (79459) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 27-05-2023 (96237) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 30-05-2023 (20765) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 24-05-2023 (19966) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 29-05-2023 (85867) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 28-05-2023 (79459) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 18-05-2023 (22632) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 21-05-2023 (45297) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 20-05-2023 (70452) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 19-05-2023 (22317) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 23-05-2023 (95972) đến 31-05-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày92 ngày
vg99
vg99
XĐóng
vg99
X Đóng 
vg99